אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


הלבנת הון | עיצום כספי | מאמר

 

נכנס למדינה עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ₪ - הכיצד ?

לאחרונה ייצג הח"מ במקרה שעל פניו נראה כחסר כל סיכויי הצלחה. מדובר במנהל חברה אשר נכנס למדינת ישראל מירדן כאשר ברשותו 50,000$ במזומן. הכסף פוצל כך שהמנהל נשא בכיסיו 30,000$, ואילו הנהג שליווה אותו נשא בכיסיו את היתרה בסך 20,000$. המנהל והנהג נחקרו במעבר הגבול ע"י חוקרי המכס, בחשד לפיצול הסכום בכדי להימנע מחובת הדיווח הקבועה בסעיף 9 בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס -2000 (להלן: "חוק").
בהמשך, הוזמן המנהל לדיון בפני הועדה לעיצום כספי בבית המכס בנתב"ג אשר בחנה את המקרה וקבעה, לאחר ששקלה את כל הטענות המשפטיות והעובדתיות, כי יוטל על המנהל עיצום כספי בסך 0 ₪.

העובדות :
המנהל, בעלים של חברה ישראלית, חתם על הסכם עם חברה ירדנית למתן שירותים ע"י החברה הישראלית. עפ"י ההסכם, התמורה בגין השירותים תעשה באמצעות העברות בנקאיות ישירות לחשבון החברה הישראלית בארץ. מבדיקה שנערכה בהנהלת החשבונות של החברה הישראלית הסתבר כי לא הועברו כל סכומי התמורה לבנק. באופן חריג, התלווה המנהל לנהג, בנסיעתו אל החברה הירדנית על מנת לברר הנושא הכספי. מבירור שנעשה בין מנהלי החברות הסתבר כי אכן לא הועברו כל סכומי הכסף בהעברות בנקאיות כמוסכם. לאור אי הנעימות התעקש מנהל החברה הירדנית כי התמורה תינתן במזומן ובמיידית. כך מצא עצמו המנהל עם 50,000 $ במזומן בירדן.

חששו הרב של המנהל " להסתובב" בירדן עם הסכום הלא מבוטל וכן חששו מהצד הירדני במעבר הגבול , גרמו לו לפצל את הסכום, באופן ש- 30,000 $ פוזרו בכיסי מכנסיו ו- 20,000$ הנותרים הוחזקו אצל הנהג.

בדיעבד הסתבר כי החשש היה לשווא והמנהל והנהג הגיעו למעבר הגבול בשלום ואף עברו את כל נקודות הבידוק בצד הירדני, ללא כל בעיה. דווקא בצד הישראלי חיכתה להם הפתעה לא נעימה.

בצד הישראלי המעבר נראה פשוט, בתחילה המנהל ונהג נדרשו לצאת מהרכב ללא כל רכוש לשם ביצוע בדיקה ביטחונית ראשונית. ביציאתם מהרכב השאירו המנהל והנהג את הכסף בין שני הכיסאות הקדמיים של הרכב, במקום גלוי לעין, תוך שהם משגיחים על פעולתם של אנשי הבידוק הביטחוני.

בהמשיכם אל השלב השני של הבדיקה נדרשו המנהל ונהגו להגיע עם הרכב אל בור הבידוק. בבור הבידוק נתבקשו המנהל והנהג לעזוב את הרכב ולקחת עימם את התיקים שברשותם לביצוע שיקוף. בשלב זה החליט המנהל לא להשאיר את הכסף ברכב ללא השגחה והמנהל והנהג יצאו מהרכב כאשר הכסף מחולק ביניהם כמתואר לעיל.

לאחר סיום הליכי השיקוף והביקורת, עשו דרכם המנהל והנהג לכיוון עמדת המכס מתוך כוונה למלא טופס דיווח על הכספים שהחזיקו, וזאת בהתאם להוראות סעיף 2 לתקנות איסור הלבנת הון ( דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), תשס"א- 2001 ( להלן: "התקנות") הקובעות את דרך הדיווח של הנכנס לישראל.
להפתעת המנהל אשר עבר במעבר עשרות פעמיים, הורו אנשי הביטחון למנהל ולנהג לחזור אחורנית לבור הבידוק ושם המתינו להם אנשי המכס, שלאחר תשאול קצר לקחו אותם לחקירה תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירות דיווח על חוק איסור הלבנת הון. החוקרים אף תפסו את הכספים העודפים מעל חובת הדיווח בסך 23,000 $.

במהלך החקירה השיבו המנהל והנהג לכל שאלות החוקרים בכל הנוגע למהות ומקור הכסף ולא התכחשו לקיומו ופיצולו. בדיעבד הסתבר למנהל ולנהג כי אנשי הבידוק הביטחוני הודיעו לאנשי המכס על הכסף ברכב ולכן ובניגוד לנהלים הוחזרו המנהל והנהג אחורנית חזרה לבור הבידוק.

הפן המשפטי - הוראות החוק והתקנות:

סעיף 9 לחוק קובע באופן גורף חובת דיווח על כל אדם הנכנס או יוצא עם כספים למדינת ישראל. החוק אינו מגביל את סכומי הכסף המותרים להכנסה או להוצאה אך קובע דרגת דיווח העומדת כיום מסך של כ - 90,000 ₪.

דרכי הדיווח נקבעו בתקנות והן קובעות כי אדם הנושא עימו כספים ידווח כדלקמן: בתחנת גבול שקיימים בה מסלול אדום ומסלול ירוק ע"י מעבר במסלול האדום, מילוי טופס דיווח כשהוא ממולא לכל פרטיו ומסירתו לפקיד המכס במקום. במידה ובתחנת הגבול אין מסלול אדום ומסלול ירוק יש לדווח ע"י מילוי טופס דיווח כשהוא ממולא על כל פרטיו ומסירתו לפקיד המכס במקום.

במקרה של הפרת חובת הדיווח קבע המחוקק שתי אפשרויות אכיפה :

האפשרות הראשונה: הגשת כתב אישום בהתאם לסעיף 10 לחוק הקובע מאסר של שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

האפשרות השנייה : הבאת המקרה בפני הועדה לעיצום כספי (להלן: "הועדה") הרשאית להטיל עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר. יובהר, הוטל על אדם עיצום כספי והוא שילם אותו, לא יוגש נגדו כתב אישום.

השיקול המנחה לאיזה מסלול אכיפה תפנה הרשות תלוי בנסיבות בהן בוצעו פעולות אי הדיווח.
כאשר מדובר בנסיבות חמורות של הפרות דיווח, תופעל כנגד המפר האפשרות הראשונה של פנייה להליך פלילי וכאשר הרשות המוסמכת סבורה כי מדובר במקרים "קלים" של הפרת דיווח, תופעל כנגד המפר האפשרות השנייה של פנייה להליך מנהלי באמצעות הועדה לעיצום כספי. יובהר,כאשר מובא מקרה בפני הועדה לעיצום כספי  עליה להתחשב, בין השאר, באמות מידה הבאות:

1. האם ההפרה היא הפרה ראשונה

2. האם מדובר בהפרה חוזרת

3. היקפה הכספי של ההפרה.

הדיון בפני הועדה:

במקרה זה בחרה רשות המכס במסלול המנהלי והעמידה את המנהל בפני הועדה לעיצום כספי. המנהל באמצעות הח"מ ביקש כי הועדה תקבע כי לא נעברה כל עבירה ולפיכך אין להטיל עליו כל עיצום כספי. טענות המנהל התמקדו בשני מישורים:

במשור הראשון, מקור הכסף- הומצאו לוועדה כל המסמכים להוכחת מקור הכסף לרבות: ההסכם עם החברה הירדנית, חשבוניות מס, מסמכי בנק, חישובי התמורה לפי חודשי עבודה וכרטסת החברה הירדנית בהנהלת החשבונות של החברה הישראלית.

במשור השני, חובת הדיווח- הטענה חולקה לטענה עובדתית וטענה משפטית.
מבחינה עובדתית נטען כי המנהל כלל לא הגיעה לעמדת הדיווח לשם מילוי טופס דיווח. שכן, אנשי הבידוק החזירו אותו אחורה אל בור הבידוק ובכך מנעו ממנו את האפשרות לקיים את חובתו בהתאם לחוק ולפיכך המנהל לא עבר על כל הוראה לפי חוק איסור הלבנת הון.
מבחינה משפטית נטען כי את חובת הדיווח ניתן למלא אך ורק ע"י מילוי בכתב של טופס הדיווח, בעוד שתשאול בע"פ ע"י חוקרי המכס אינו מהווה תחליף לחובתו של המדווח לדווח בכתב.

הועדה לאחר דיון בטענות המנהל, בחנה את המקרה לפרטיו והחליטה להטיל על המנהל עיצום כספי בסך 0 ₪ ולהורות על החזרת הכספים אשר נתפסו.

לסיכום:

 • חלה חובת דיווח על אדם היוצא או נכנס למדינה והנושא עימו סכום העומד כיום על סך של 90,000 ₪ או יותר.
 • בתחנת גבול שקיימים בה מסלול אדום וירוק יש לעבור במסלול האדום, ולדווח לפקיד המכס שבמקום, בטופס הדיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו.
 • בתחנת גבול שלא קיימים בה מסלול אדום וירוק, יש לדווח לפקיד המכס שבמקום, בטופס דיווח, כשהוא ממולא לכל פרטיו; אין פקיד מכס במקום, יש לשלוח את טופס הדיווח, בדואר רשום עם אישור מסירה, למוקד הארצי, בתוך 72 שעות משעת הכניסה לישראל.
 • אי מילוי טופס הדיווח יראה כאי דיווח.
   חובת הדיווח הינה דרישה מהותית ומתבצעת באופן אחד בלבד- ע" מילוי בכתב של טופס הדיווח שנמצא בעמדת הדיווח בתחנות הגבול.
 •  יש להתנגד לכל ניסיון של הרשות לטעון כי ניתן להחליף את דרישת הכתב ע"י תשאול של פקידי המכס.
 • כאשר לא ניתנת כל אפשרות מעשית להגיע אל עמדת הדיווח יש לטעון כי לא נעבירה כל עבירה. 
   במקרה של הפרת חובת הדיווח קבע המחוקק שתי אפשרויות אכיפה: הגשת כתב אישום בהתאם לסעיף 10 לחוק הקובע מאסר של שישה חודשים או הבאת המקרה בפני הועדה לעיצום כספי הרשאית להטיל עיצום כספי. 
   יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בחוק איסור הלבנת הון.

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד עמית בר-טוב ממשרד בתרון בר-טוב המתמחה בעבירות מס, עבירות כלכליות ובעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עורך דין.

  חזור למעלה  חזור למעלה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.