אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות על חוק מס קניה

כללי

עו"ד עמית בר-טוב מייצג חשודים / נאשמים בעבירות על חוקי מס קניה ( טובין ושירותים), תשי"ב -1952.

 

להלן העבירות העיקריות והעונשים לפי החוק :

ענשים

22. (א) אדם שעשה אחד מאלה:

(1) מסר, בכל ענין הנוגע לחוק זה, ידיעה כוזבת או מסמך כוזב בפרט חשוב;

(2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמא שנדרש ממנו לפי חוק זה;

(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחר שנדרש למסרו על פי חוק זה;

(3) החזיק טובין טעונים-מס שלא שולם המס המגיע עליהם ואין כל סיבה המצדיקה את אי-התשלום;

(3א) מסר טובין, שיבואם או מכירתם פטורים ממס לפי סעיף 26, לאדם אחר שלא בהתאם לתנאי הפטור;

(4) הפריע לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(5) עשה מעשה כדי להתחמק מתשלום מס שנתחייב בו;

(6) עבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה, דינו - מאסר שנתיים או קנס של 1,000 לירות או פי-שלושה משוויים של הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, או מאסר וקנס כאחד.

(ב) (1) יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף-קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הטובין שבהם נעברה העבירה יוחרמו, כולם או מקצתם;

(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף-קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס. מועד תשלום המס במקרה זה הוא 15 יום מיום שנמסרה לאותו אדם דרישת המנהל לתשלום המס;

(3) דין דרישת המנהל לפי פיסקה (2) כדין שומה, לכל דבר וענין.

(ג) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף-קטן (א), לאחר שכבר נידון בעבר על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לאסור על הנידון לעסוק במכירת טובין מסוג הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל למשך תקופה שיקבע בית המשפט.

(ד) אדם הפועל בניגוד לצו שניתן על-ידי בית המשפט לפי סעיף-קטן (ג), דינו - קנס של 2,000 לירות או מאסר של שלוש שנים או שני העונשים כאחד, ונוסף לכך קנס של 50 לירות או מאסר של שבעה ימים, או שני העונשים הנוספים כאחד, לכל יום שבו נמשכת העבירה לפי סעיף-קטן זה.

(ה) נעברה, במהלך עסקו של עוסק, עבירה לפי סעיף זה על-ידי פקיד, פועל, שליח, סוכן או בא-כוח של אותו עוסק, ייאשם בעבירה גם אותו עוסק, אם לא הוכיח שני אלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.


אחריותם של מנהלים ופקידים

23. חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני-אדם אחר שעברו עבירה לפי חוק זה, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל-חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו חבר, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.


חובת ההוכחה

24. (א) הטוען ששילם את המס או שהגיש דו"ח, עליו הראיה.

(ב) נמסרו טובין טעונים-מס, רואים אותם כאילו נמכרו עד שיוכח ההיפך.

(ג) אדם שייבא, מסר או החזיק טובין לצרכי מסחר - עליו הראיה כי המס עליהם שולם.


פטור מחתימה

24א. הודעה, קביעה או מסמך אחר המוצאים על פי חוק זה, כששמו או תארו של המוציא מצויינים בהם, אינם טעונים חתימת ידו.


פגם בפעולה אינו פוסלה

24ב. כל פעולה שנעשתה לפי חוק זה, לא ייגרע תקפה מחמת פגם בצורה, טעות או השמטה שחלו בה, אם אין בהם לפגוע בעיקר או להטעות.


כופר כסף

25. (א) עבר אדם עבירה לפי סעיף 22, או נחשד עליה, רשאי המנהל לקחת מידו כופר-כסף, שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן - יופסק כל הליך משפטי נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה - ישוחרר.

(ב) המנהל רשאי להתנות לקיחת כופר-כסף כאמור בסעיף-קטן (א) במתן התחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה והתחייבות אישית של משלם הכופר לשלם סכום מסויים, עם ערובה או בלעדיה.

(ג) אם לאחר מתן ההתחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה יצא המתחייב חייב בדין על עבירה לפי חוק זה, תהיה ההתחייבות ניתנת לגבייה הן מן המתחייב והן מן הערב.

 

 

הערה - החקיקה המופיעה בנושא זה, מפרוסמת לנוחותכם בלבד, ואינה מהווה תחליף לחקיקה כפי שמתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת ברשומות.  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.