אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


אי דיווח של עסקאות בעבירות מס

 

 

 

בתי המשפט

בית משפט השלום פתח-תקוה

פ 003091/06

בפני:

כב' השופטת דבורה עטר

תאריך:

11/02/2008

נוכחים:

ב"כ המאשימה מתמחה – גב' נאוה זרנגר

הנאשם - בעצמו

ב"כ הנאשם - עו"ד קרן זרקו זמיר ממשרד בתרון, בר-טוב

גזר דין

1. הנאשמים הורשעו עפ"י הודייתם בעובדות כתב האישום המתוקן בביצוע עבירות של

מסירת ידיעה כוזבת או דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור, בניגוד לסעיף 117(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 (להלן:"החוק").

2. בתקופה נשוא כתב האישום עסקה הנאשמת 1 במתן שירותים לבנייה וכח אדם והייתה רשומה כ"עוסק" לעניין החוק.

הנאשם 2 היה בכל המועדים הרלוונטים לכתב האישום, מנהלה הפעיל של הנאשמת 1.

בתקופה שבין 1/02 לבין 3/05 ביצעו הנאשמים עיסקאות והוציאו חשבוניות מס ואולם לא דיווחו על כך בדוחותיהם התקופתיים וכך השתמטו מתשלום מס.

3. טרם הוחל בשמיעת הראיות הודיעו הצדדים על עריכת הסדר טיעון. במסגרתו, בכפוף

להסרת כל המחדלים, יעתרו במשותף להטלת קנס של 1 ₪ על הנאשמת 1 שאינה פעילה עוד ואילו על הנאשם 2, שישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, קנס בסכום של 40,000 ₪ שיחולק ל- 12 תשלומים שווים וכן מאסר על תנאי לשיקול דעתו של ביהמ"ש.

4. ב"כ המאשימה הדגישה את סך כל השיקולים ששקלה בבואה לכלל עריכת הסדר הטיעון.

מחד גיסא סך כל הנסיבות לחומרה, לרבות חומרת העבירות נשוא כתב האישום והסכומים הגבוהים בהם מדובר. ומאידך גיסא את הנסיבות לקולא לרבות היות הנאשם 2 נעדר עבר פלילי בעבירות בהן הורשע, הסרת המחדל במלואו, הבעת החרטה והחסכון בזמנו של ביהמ"ש.

5. ב"כ הנאשם הדגיש כי המדובר בנאשם נורמטיבי, אשר ביצע את העבירות בעקבות

קשיים כלכליים אליהם נקלעה הנאשמת 1 בשל אי תשלום כספים להם היתה זכאית. עוד הדגיש את הסרת המחדל , חרף מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם ועתר לבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון.

6. הנאשם הביע חרטה על מעשיו והדגיש כי נטל הלוואות על מנת להסיר את המחדלים

ולחזור לדרך הישר.

7. אין להכביר מילים בדבר חומרת העבירות אותן ביצע הנאשם ועל החובה שבהשתת

ענישה מחמירה על כל רכיביה, תוך העדפת האינטרס הציבורי על פי אינטרס פרטי של נאשם זה או אחר וזאת לשם הבהרת החומרה ולהרתעה לשם מיגורן.

יפים לעניין זה דברי כב' הש' פרוקצ'יה ברע"פ 512/04 - מוחמד בן נבהאן אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל :

"בית משפט זה חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמירקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתכמת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס - פגיעה הנעשית לרוב באמצעי מרמה מתוחכמים, קשים לאיתור. כבר נאמר לא אחת בפסיקת בית משפט זה כי על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה ..."

8. ענישה כאמור מתחייבת ביתר שאת בעניינם של הנאשמים שבפני. זאת בשים לב בין היתר למהות העבירות בהן הורשעו, לפרק הזמן הממושך בו בוצעו העבירות חזור ושנה ואף לנוכח סכום המס הגבוה שנגרע מקופת המדינה.

9. בלא קיומו של הסדר הטיעון היה מקום להשית על הנאשמים ענישה מחמירה מזו לה עותרים הצדדים במסגרתו. ואולם בהינתן עריכתו על בית המשפט לשקול האם יש מקום לכבדו.

10. המתווה לכיבוד הסדרי טיעון גובש בע"פ 1958/98 פלוני נ' מ"י , פ"ד נז(1), 577 ונקבע כדלקמן:

" קיומו של הסדר טיעון הוא שיקול מרכזי בשיקוליו של בית-המשפט הגוזר את העונש. ככלל, בית-המשפט יראה לקיים את הסדר הטיעון, בשל הטעמים הקשורים בחשיבותם ובמעמדם של הסדרי הטיעון...

בית-המשפט ידחה הסדר טיעון אם ימצא כי נפל פגם או פסול משמעותי בשיקולי התביעה. הנחת עבודה ראויה היא כי התביעה עומדת בחזקת התקינות והכשרות, ובית-המשפט יניח ככלל כי התביעה, כמופקדת על אינטרס הציבור, פועלת בתום-לב ומשיקולים ענייניים...

...המסקנה היא כי שיקול המפר במידה משמעותית את האיזון הראוי בין שיקולי הענישה הרלוונטיים באופן שנוצר יחס בלתי הולם בין ההקלה הניתנת לנאשם לבין אינטרס הציבור, יהיה בו כדי לפסול את הסדר הטיעון בשל טעותה של התביעה גם אם מניעיה כשרים הם..."

11. לאור האמור לעיל נתתי דעתי אל מול סך כל השיקולים לחומרה גם את סך כל השיקולים לקולה ונימוקי עריכת הסדר הטיעון. לרבות, היות הנאשם נעדר עבר פלילי בעבירות בהן הורשע, נסיבותיו האישיות ומצבו הכלכלי הרעוע והודייתו תוך חיסכון בזמן שיפוטי .

כמו כן, הסרת כלל המחדלים, אשר יש בו על פי ההלכה הפסוקה כדי להצביע על לקיחת אחריות על ביצוע העבירות והבעת חרטה על ביצוען.

לאחר עריכת סך כל האיזונים הנדרשים באתי לכלל מסקנה כי הגם שהסדר הטיעון מצוי במתחם הנמוך ביותר של הסבירות, אינו חורג ממבחני הפסיקה ועל כן אכבדו.

אשר על כן אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים:

א. על הנאשמת 1 אשר אינה פעילה עוד קנס בסך של 1 ₪.

ב. על הנאשם 2 -

1. 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות על פי חוות דעת הממונה.

2. 8 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור במשך 3 שנים כל עבירה בניגוד לחוק המע"מ.

3. קנס בסך של 40,000 ₪ או 6 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-12 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.3.08 ובכל 1 לכל חודש שלאחריו. לא ישולם תשלום אחד מסך כל התשלומים יעמוד החוב כולו לפירעון מיידי.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

ניתנה היום, ה' ב אדר א, תשס"ח (11 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

 

דבורה עטר, שופטת

ב"כ הנאשם: הוסכם כי הקנס ישולם כחודש לאחר ריצוי עבודות השרות.

ב"כ המאשימה: אני מסכימה אכן זה היה הסדר הטיעון. אבקש כי הערבויות בתיק ימשיכו לעמוד בתוקף עד לסיום ריצוי גזר הדין.

הנאשם: אני מתחייב לעדכן את משרד הממונה בכל שינוי אם יחול בכתובת מגורי, כמו כן אני מודע לכך כי עלי לעמוד בתנאי הפיקוח בביקורת הפתע וכי כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מינהלית ולריצוי העונש במאסר ממש.

החלטה

אני מורה כי הנאשם ירצה את ששת חודשי המאסר אשר נגזרו עליו בעבודות שרות, על פי חוות דעת הממונה במרכז גריאטרי משולב גבעת השלושה.

ימי ושעות העבודה: א' - ה' בין השעות 07.30 - 15.00.

תחילת ריצוי עבודות השרות ביום 10.3.08 .

הנאשם יתייצב באותו המועד בשעה 08.00 בפני המפקח על עבודות השרות לצורך קליטה והצבה.

אני מורה על עיכוב יציאתו של הנאשם מהארץ וזאת עד לתום ריצוי עבודות השרות.

הנאשם יפקיד את דרכונו, אם ברשותו, במזכירות בית המשפט או בתחנת המשטרה עד להיום בשעה 18.00 .

כל הערבויות יעמוד בתוקפן עד לתום ריצוי עבודות השרות.

על פי הסדר הטיעון ובהסכמת הצדדים, אני מורה כי תחילת תשלום הקנס יהא ביום 1.10.08 ובכל 1 לכל חודש שלאחריו.

יתר חלקי גזר הדין יעמדו בתוקפם.

ניתנה היום, ה' ב אדר א, תשס"ח (11 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

 

דבורה עטר, שופטת

אלינור

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה – כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין  בתרון בר-טוב עבירות מס  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.