אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות מס | עבירות מס טכניות | מאמר

כללי :

עבירות מס – בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בכל הנוגע למדיניות הענישה בעבירות מס הן על ידי רשויות המס והן על ידי בתי המשפט. בית המשפט בפסיקתו מדגיש כי ההיבט המרכזי שמנחה הינו ההיבט הציבורי בהרתעת הרבים בנוגע לעבירות מס.

את עבירות המס נהוג לחלק ל 2 קטגוריות:

  1. עבירות מס טכניות
  2. עבירות מס מטריאליות (מהותיות)
  • ההבדל המהותי בין השניים מקורו ב"כוונה" שהינה יסוד מהותי בעבירות מס מטריאליות להבדיל מעבירות מס טכניות שחלות בדרך כלל על מעשים שלא מסתתרים מאחוריהם כוונה פלילית לביצוע עבירה.

מהן עבירות מס טכניות ?

עבירות מס טכניות הינן עבירות שיש בהן העדר כוונה פלילית לביצוע העבירה, ודי בהוכחת ביצוע המעשה או המחדל על מנת שניתן יהיה להעניש על פיהן.

דוגמאות לעבירות מס טכניות הן העבירות המנויות בסעיף 117(א) לחוק מע"מ וכן העבירות המנויות בסעיפים 216 ו 217 לפקודת מס הכנסה.

 

להלן דוגמאות לעבירות מס טכניות בחוק מע"מ :

סעיף 117(א) (1) – סירוב למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה

סעיף 117(א)(1) לחוק קובע את העונש על הפרת החובה מעניש את מי שחייב למסור ידיעה, מסמך פנקס או דוגמה ומסרב לעשות כן.

סעיף 117(א) (2) – סירוב להתייצב לחקירה או הימנעות מלהתייצב

סעיף 117(א)(2) לחוק מעניש את מי שלא מציית לדרישה להתייצב לחקירה.

סעיף 117(א) (3) – מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדויקת ללא הסבר סביר

סעיף 117(א)(3) לחוק מעניש את מי שמוסר ידיעה שאינה מדויקת או שאינה נכונה ללא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.

סעיף 117(א) (4) – אי רישום כחייב במס

חובת הרישום חלה על עוסק, על מלכ"ר ועל מוסד כספי. סעיף 117(א)(4) מעניש את מי שלא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו.

סעיף 117(א) (5) – הוצאת חשבונית מס מבלי שיהיה זכאי או שנאסר עליו לעשות כן

הזכות להוציא חשבונית מס שמורה לעוסק מורשה בלבד. מי שאינו רשום כחוק כעוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית מס, אם עשה כך ללא זכות בחוק, עבר את העבירה שבסעיף 117(א) (5). המצב השני בו דן הסעיף הוא המקרה שבו עוסק רשום לא ניהל פנקסי חשבוניות כפי שנקבע או ניהל אותם בסטייה מהותית מהוראות החוק והמנהל הזהיר אותו ובכל זאת הפגם לא תוקן תוך חודש ימים.

סעיף 117(א) (6) – אי הגשת דו"ח במועד

סעיף 117(א)(6) לחוק מעניש על אי הגשתו של דו"ח שיש להגישו על פי חוק מע"מ או תקנות לפיו. העבירה על הוראותיו של סעיף זה היא העבירה הנפוצה ביותר בין עבירות המס. לרוב, מקורה במצוקה כלכלית אליה נקלע העוסק, אשר במאמציו למצוא פתרון זמני, לא מגיש את הדוחות התקופתיים, ועל ידי כך למעשה עושה שימוש בכספים שאינם שלו אלא כספים השייכים למע"מ. מעמדו של העוסק כנאמן האוצר בכספים שגבה העוסק כמס מלקוחותיו ופגיעה ביחסי נאמנות אלה על ידי אי העברת כספים לידי האוצר, מהווים עבירה שנסיבותיה חמורות.

סעיף 117(א) (7) – פנקסי חשבונות בלתי קבילים

אי ניהול פנקסי חשבונות או ניהולם תוך סטייה מהותית מן ההוראות – אלה מהווים עבירה לפי סעיף 117(א)(7). כאשר בהליך אזרחי, הנתון לרוב להכרעתם של בעלי מקצוע בחשבונאות, נקבע כי פנקסי חשבונות נוהלו בסטייה מהותית מן ההוראות, הופכת קביעה זו לאחת היסודות של העבירה פלילית – וכל זאת בתנאי שהקביעה היא סופית, דהיינו שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שערעור או הערר שהוגשו נדחו.

סעיף 117(א) (8)- החזקת סימני זיהוי בניגוד לחוק

עבירה זו דנה במקרים שאדם החזיק בסימני זיהוי שקיבל שלא מהמנהל או השתמש בהם לאחר שנאסר עליו להשתמש בהם;

סעיפים 117(א) 9 עד 11 עוסקים במכירה, הובלה והחזקת טובין בניגוד לחוק

117(א)(9) - בהיותו עוסק מסר שלא כדין לאדם אחר טובין שיבואם או מכירתם פטורים בתנאי שישמשו אותו בלבד;

117(א) (10) - הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129. החוק קובע כי הובלת טובין של אדם לשימוש עסקו בכלי הובלה (למשל הובלת טובין בדואר, משאית , קונטיינר) יחויב בחשבונית או תעודת משלוח אלא אם כן אותו אדם הופטר מקיום חובה זו בתקנות או על פי הוראות המנהל בתנאים שנקבעו.

117(א)(11) - החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות כפי שנקבע;

117(א) (12) - אי רישום תקבול למרות החובה לרשמו

מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות מבצע עבירה לפי סעיף 117(א) (12) לחוק מע"מ.

סעיפים 117(א) 13 עד 16 דנים במקרים של עבירות שקשורות לחשבונית מס

117(א)(13) לא הוציא חשבונית מס למרות שהיה חייב להוציאה;

117(א)(14) הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה;

117(א)(15) לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה;

סעיף 117(א) 16 – הפרעה לאדם לבצע את המוטל עליו מכוח חוק או מנע זאת ממנו

למשל חוקר מגיע אל משרדך עם צו חיפוש חתום בידי שופט לחיפוש מסמכים והינך מונע ממנו את כניסתו למשרדך.

להלן דוגמאות לעבירות מס טכניות מפקודת מס הכנסה :

 

סעיף 216 לפקודת מס הכנסה :

"אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד" :

סעיף 216(1) – אי קיום דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו

למשל נישום אשר התבקש להמציא מסמכים לפקיד השומה כגון הצהרת הון והוא לא מילא אחר הוראותיו וסירב להגיש את הדו"ח.

סעיף 216(2) – אי התייצבות או סירוב להשיב לשאלה

אדם שלא התייצב, כפי שנדרש בהודעה לפי פקודה זו, או מי שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין.

סעיף 216(3) – סירוב לקבלת הודעה שנשלחה לפי פקודה זו

למשל כאשר אדם מסרב לקבל דואר רשום.

סעיף 216(4) - אי הגשת דו"ח במועד

אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיפים 132 או 133 לפקודה.

סעיף 132 דן בדו"ח שנתי שיש למסור לפקיד שומה לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה.

במידה והדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, יש למסור את הדו"ח לא יאוחר מיום 31 במאי בכל שנה.

סעיף 133 לפקודה דן בהארכת מועד להגשת הדו"ח במידה והוכחה לפקיד השומה סיבה מספקת.

סעיף 216(5) - אי ניהול פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א) לפקודה.

סעיף 216(6) - השמדה או הסתרה של מסמכים שיש להם ערך לעניין השומה.

סעיף 216(7) – אי רישום תקבול

" מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי, או תעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הינשום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעברה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה" .

סעיף 217 לפקודה – דו"ח וידיעות לא נכונים

" אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו"ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל ענין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או שותפות, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו"ח או ידיעות לא נכונים או שעלולה היתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו"ח או הידיעות כנכונים, או שני העונשים כאחד, הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה".

 

לסיכום,

  • יש לציין כי לעניין עבירות מס טכניות מגמת הענישה של בתי המשפט הינה הטלת עונשי מאסר בפועל, במיוחד במקרים בהם לא הוסרו המחדלים.
  • יחד עם זאת יש לבדוק כל מקרה לגופו לרבות : עניין הענישה, תקופת המחדל, ניסיונות הסרת המחדל, גובה המחדל, מצב משפחתי, כלכלי, רפואי, נפשי , העדר הרשעות קודמות, חלוף הזמן מיום ביצוע העבירה וכיו"ב.
  • יודגש, רף הענישה בעבירות מס טכניות תלוי מאוד בפרמטר באם הוסר המחדל או לא.
  • ברוב המקרים, כאשר הוסר המחדל, ניתן יהיה להגיע להסדר טיעון מקל !

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד | עמית בר-טוב | עבירות מס טכניות

לקביעת פגישת ייעוץ ומענה לשאלות בדרך המהירה ביותר ניתן ליצור קשר:
טלפון ( רב קווי ) 
03-6449490 ,מקרים דחופים

 

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי שניתן ע"י עו"ד.

   חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.